گل سیاه (سیاهی)

گِل رنگبری پارافین ( گِل سیاه)
گِل رنگبری پارافین ،این محصول جانبی حاصل از فرآیند تصفیه پارافین در مرحله رنگبری می باشد و بعنوان پر کننده یا فیلر در تولید بعضی...
نظرات :0