پارافین مایع

پارافین مایع بهداشتی
پارافین مایع بهداشتی ، پارافین مایع مخلوطی از هیدروکربن های اشباع شده حلقوی و زنجیره های کربنی کوتاه می باشد که پس از تصفیه کاملا...
نظرات :0
پارافین مایع صنعتی
پارافین مایع صنعتی پارافین مایع صنعتی مخلوطی از هیدروکربن های اشباع شده حلقوی و زنجیره های کربن کوتاه می باشد و به علت پایداری بالا...
نظرات :0