وازلین

وازلین
وازلین مخلوطی یکنواخت ازانواع هیدروکربن های نیمه جامد تصفیه شده می باشد و مطابق با استانداردهای بین المللی در سه طبقه بندی مشتمل برگرید داروئی،...
نظرات :0