درباره ما

ترویج و تحکیم مشارکت

شرکت اکسین پارافین ایران

شرکت اکسین پارافین در سال 1395 با هدف تحقق اهداف ذیل تأسیس گردید:

تأمین نیاز مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و صنعتگران پارافین.

۲- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.

۳- کاهش هزینه های تولید و ارتقاء کیفیت محصولات.

۴- افزایش بهره وری در صنعت پارافین.

۵- استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی.

۶- شناسایی و دستیابی به بازارهای جدید جهانی.

۷- دستیابی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر با هدف سوددهی حداکثری برای واحدهای تولیدی.